Terapija bola

Adekvatna terapija bola zajedno sa anestezijom je krucijalna za medicinske i hirurške procedure, kao i za vreme postoperativne faze. U cilju efektivne kontrole bola, dok se smanjuje korišćenje opioida, uključujući i sa njima povezane sporedne efekte, multimodalne strategije terapije bola su postale važan deo za vreme perioperativnog procesa nege. Ovo već sada, a i u buduće će sve više zamenjivati opšte anestetike i analgetike u korist kombinacija regionalnih i lokalnih metoda, kao što su neuraksijalna anestezija (spinalni / epiduralni pristup), regionalne blokade nerava ili direktna infiltracija rane